Програма за доброволци

 

Ако желаете да се включите в нашата Програма за работа с доброволци  и да получите сертифицирано признание за дейността си, запознайте се с  прилежащите материали и изпратете своята заявка чрез електронния формуляр. 

 

Нашите сътрудници ще се свържат с Вас.

 

Благодарим за Вашата подкрепа и съпричастност! 
 
Скоро очаквайте информация за актуалните доброволчески каузи.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ

1. СЪЩНОСТ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Доброволчеството разкрива възможност за удовлетворяване на потребността на хората от действие, от участие в промяна или подобрение на общността и средата. Като механизъм за подпомагане на обществено значими каузи, доброволчеството дава възможност на участника да бъде заедно с тези, на които помага, да виждат заедно промяната и да изживяват постигнатия успех и удовлетворение.

Дефиниция на доброволчеството

Към настоящия момент в България няма официално прието определение за доброволчество и конкретен нормативен документ относно неговото изпълнение. Доброволният труд се полага въз основа спазване законите на страната и в синхрон с принципи като безвъзмездност на труда, зачитане на правата и благосъстоянието на доброволците и осигуряване на необходимата им подкрепа.

Доброволчеството (доброволният труд) е всяка дейност извън трудовите и служебни правоотношения в полза на несвързани лица, организации и институции, извършвана по собствен избор и без възнаграждение. Трудът на доброволците не се заплаща, но може да бъде поощрен чрез награди, сертификати и пр.

Общи черти на доброволчеството:

 • Дейност, предприета по собствено желание;
 • Извършва се без стремеж към финансови облаги и платена дейност;
 • Често се предприема в полза на общността;
 • Отнася се до формални и неформални дейности.

 

Общоприети принципи на доброволчеството:

 • Организираният доброволен труд е по принцип незаплатен;
 • Доброволецът извършва работа според интереса и личната си мотивация;
 • Задачите на доброволеца са зададени от конкретната организация;
 • Доброволният труд не обхваща само социалния сектор, а и всички дейности в културната, образователната, религиозната, спортната и др. сфери;
 • Всички форми на доброволния труд изискват някакво ниво на компетентност;
 • Доброволният труд (по принцип) е ограничен в рамките на свободното време.

 

Основни понятия в доброволческата дейност:

Доброволец е човек, който по собствено желание отделя от времето си безвъзмездно, за да помага на други хора, организации и институции. Доброволецът извършва работа според интереса и личната си мотивация. Няма ограничение във възрастта или уменията, които притежава, честотата на включване в инициативите.

Доброволческа инициатива е организирана форма на доброволческа дейност с ясно определена цел, в която има две страни – на предлагащ доброволен труд и на приемащ доброволен труд.

 

2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ”

Доброволчеството е сравнително нова практика за Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, която може да има огромно значение и принос за обществото при нейното успешно прилагане. Привличането на хора, които имат желание да предоставят доброволно труда си за общественополезни каузи, е част от стратегическото планиране в управлението и възможност за реализация на целите на Сдружението. В изпълнение на разработения план ще бъдат осъществени дейности за набиране и подбор на доброволци; обучение на бъдещите доброволци; определяне на техните компетентности, ресурси и насочване към определена сфера на доброволческа дейност спрямо интересите, потребностите и възможностите им; оценка и признание на доброволния труд; мотивиране и задържане на привлечените доброволци.

В резултат на дейността на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” при работа с доброволци се очаква:

 • Повече хора да бъдат съпричастни към каузата, целите и дейността на Сдружението;
 • Повече хора да допринасят за иницирането и реализирането на идеи в полза на различни целеви групи от общността;
 • Ангажиране на общността в полза на различни социално значими дейности, развиващи чувството за сплотеност;
 • Повишаване на мотивацията и предоставяне възможност на всеки участник да даде своя личен принос към развитието на обществото чрез доброволчески дейности;
 • Предоставяне възможност на доброволците да придобият практически опит, умения и компетенции за личностно, образователно и професионално развитие;
 • Възможност за популяризиране на значими проблеми за общността, касаещи различни целеви групи;
 • Развитие на социални и личностни умения от страна на доброволците; придобиване на умения за поемане на отговорности и нов опит; подготовка и реализация на проекти;
 • Възможност за личностна изява на доброволците в „безопасна” и подкрепяща среда;
 • Възможност за предлагане и реализиране на собствени идеи на доброволци за подкрепа на каузи и инициативи в полза на обществото;
 • Възможност за обратна връзка за работата на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”.

 

Дефиниция за доброволец към Сдружение „Образовай и вдъхновявай”

Доброволецът към Сдружение „Образовай и вдъхновявай” е на възраст над 14 години, който по свой свободен избор е готов да предостави знания, умения, опит и време в името на визията, мисията и ценностите, споделяни от Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, без да очаква компенсация за положения труд.

Цели на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” в сферата на доброволчеството:

 • Информиране и ангажиране на обществото към целите и дейността на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”;
 • Инициатива за реализация на нови и ефективни идеи;
 • Подпомагане развитието на силна гражданска инициатива;
 • Утвърждаване на нов модел на обществени отношения, основаващи се на взаимодействие и партньорство между публичния, частния и нестопански сектори;
 • Изграждане на партньорска мрежа от граждански сдружения и сътрудничество с български и чуждестранни организации в сферата на доброволчеството.

 

Принципи за работа с доброволци в Сдружение „Образовай и вдъхновявай”:

 • Спазване на всички закони на Република България;
 • Доброволците не заместват членове на екипа, които получават възнаграждение за дейността си;
 • Свободен избор и лична отговорност на всеки доброволец;
 • Равнопоставеност на доброволците;
 • Зачитане правата и благосъстоянието на доброволците;
 • Осигуряване на пълната необходима подкрепа на доброволците.

 

Основни дейности на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” в подкрепа изпълнение на заложените цели:

 • Привличане на индивидуални доброволци за работа по инициативи и проекти на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”;
 • Сътрудничество с различни държавни, частни институции и неправителствени организации, и използване на тяхната експертиза и ресурси за работа по проекти;
 • Стимулиране членовете на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” за полагане на доброволен труд.


Екип на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” за работа с доброволци:

За реализирането на програмата за работа с доброволци и нейното правилно функциониране, с решение на Общо събрание е определен екип от членове на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, включващ един координатор и двама членове. Ролята на екипа е административното управление и участие в работата на доброволците с отговорност за:

 • Планиране на необходимостта от доброволци;
 • Определяне на работата, която доброволците да извършват;
 • Планиране и провеждане на кампании за привличане на доброволци и селекция на кандидатите;
 • Въвеждане на доброволците чрез ориентация, обучение и наставничество;
 • Водене на документация, свързана с доброволците;
 • Координиране на комплексна оценка на и от доброволците.

 

Разработване на правила, процедури и инструкции за управление на добраволческия труд към Сдружение „Образовай и вдъхновявай”.

За успешното управление на взаимоотношенията на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” с доброволците следва да има предварително установени процедури, инструкции и правила, които регламентират дейността. Всеки документ, свързан с дейността на Сдружението в сферата на доброволчеството, се разработва в зависимост от естеството на работа на доброволците или във връзка с администрирането на работата на организацията. Доброволците се запознават със съответната документация още при въвеждането им от екипа, от индивидуалния им наставник и от съответните членове, специалисти в определени области. Задължение на доброволеца е да потвърди, че познава процедурите, инструкциите и правилата и има готовност да ги спазва.

Процедурите и инструкциите включват основните дейности при управление и работа с доброволци:

 • Проучване на нуждите от доброволци и планиране;
 • Заявяване на желание на кандидат-доброволци за участие в инициативи и проекти на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”;
 • Разработване на профил на доброволеца;
 • Организиране и провеждане на кампания за набиране на доброволци;
 • Създаване на база данни с кандидати за доброволци и действащи такива;
 • Подбор на доброволци;
 • Правила за въвеждане и обучение на доброволците;
 • Наставничество;
 • Процедура по оценяване, текуща и периодична обратна връзка.

 

3.      МОТИВАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ

Идентифициране на индивидуалната мотивация на доброволците.

Мотивацията на всеки от доброволците е понятие с различна същност – придобиване на опит, запознанство с нови хора, стремеж към собствен принос в постигане на определена кауза. При привличане на работа с доброволци, Сдружение „Образовай и вдъхновявай” се стреми да определи конкретния източник на мотивация за всеки човек, т.е. индивидуалната комбинация от нужди на всеки доброволец:

 • За най-младите хора, тези които са между 14 и 18 години, доброволчеството е възможност за изява в различни от училищната среда дейности;
 • За студентите включването в доброволчески инициативи е възможност да придобият ценен опит в области, свързани с изучаваната от тях специалност, да развият допълнителни знания и умения в различни области;
 • За хората, които работят, доброволният труд е вътрешна потребност да помагат по различен начин и да се запознаят с нови хора;
 • За възрастните хора доброволчеството е възможност да излязат от дома си, да продължат да бъдат активни, да се срещат с други хора, да участват в обучения, да помагат.

 

            Избор на инструменти за мотивация:

Мотивацията на доброволците е свързана с потребността на всеки, предоставящ доброволно труда си, за себеутвърждаване. Важно е доброволецът да бъде част от ефективно работещ екип, да чувства, че има значителен принос за реализацията на определена цел (решаване на конкретен проблем), да обогатява опита си и да повишава знанията и уменията си.

Доброволецът има потребност да разбира, че:

 • Нуждите му са съвместими с мисията на организацията;
 • Приносът му се цени;
 • Оценяват се вложените време и усилия;
 • Участва в процеса на планиране;
 • Подкрепян е при изпълнение на задълженията си;
 • Уменията му се обогатяват;
 • Част е от екип;
 • Осигурени са му подходящи условия за работа;
 • Хората го познават;
 • Получава признание за добрите си идеи.

 

Ключови фактори за привличането на доброволци към Сдружение „Образовай и вдъхновявай” са добрият имидж на организацията,  участието в решаването на значими за голям кръг хора проблеми, активна позиция по отношение на чувствителни за обществото теми, наличието на правила и процедури за работа с доброволци и тяхната адекватна оценка и мотивация.

Чрез създаването на програмата за работа с доброволци Сдружение „Образовай и вдъхновявай” цели привличане на хората в своята дейност за предоставяне на възможности за пряко участие хората в реализирането на каузи и проекти в полза на общността.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА

                   I. ПРАВА НА  ДОБРОВОЛЕЦА

1. Да получава информация за ценностите, целите на Сдружението, за неговата дейност и принципи за работа с доброволци.

2. Да получава ясно описание и адекватно обучение за работата, която ще извършва.

3. Да знае към кого да се обърне при наличието на проблеми или трудности.

4. Да изразява свободно мнението си по всяка работна тема и да бъде изслушван от останалите.

5. Да има право на избор в работата си и възможност да се откаже от извършването на доброволен труд.

6. Да не бъде дискриминиран въз основа на политически, расови, религиозни, етнически, възрастови и полови ограничения.

7. Да получава подкрепа от членовете на екипа за доброволци към Сдружението и достъп до необходимите ресурси, за да изпълни възложената работа.

8. Да има възможност за даване на обратна връзка и предложения.

9. Да работи в безопасна среда и да получава информация за възможни рискове за живота и здравето му, свързани с полагането на доброволчески труд.

10. Да получава признание за приноса си и професионална подкрепа по време на целия процес на въвеждане, изпълнение и приключване на всяка доброволческа дейност.

11. Да получи документ, удостоверяващ положения от доброволеца безвъзмезден труд в полза на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”.

                II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ДОБРОВОЛЕЦА

1. Да бъде отговорен към работата си, мисията и ценностите на Сдружението, съгласно вътрешната политика, стандартите,правилата, установени от организацията.

2. Да спазва договореното време и място за изпълнение на доброволния труд, както и да информира организацията, ако е възпрепятстван да се яви.

3. Да спазва поверителност на информацията, която получава по време на пребиваването си в Сдружението, както и поверителност относно личната информация за членовете на екипа, други доброволци или партньори на организацията.

4. Да участва в обучения и срещи, ако те са част от работата като доброволец към Сдружението.

5. Да дава своевременна информация на членовете на екипа за възникнали проблеми и трудности по време на изпълнение на работата си и да поиска подкрепа и помощ.

6. Да опазва имуществото, с което е в досег във връзка с полагане на доброволния труд.

7. Да не търси или претендира за финансова изгода от полагане на своя доброволен труд.

8. Да работи в сътрудничество и разбирателство с останалите доброволци, като им съдейства и ги подпомага в съответствие с дадените му указания.

9. Да бъде лоялен към организацията, като пази и не злоупотребява с името, дейността и собствеността на Сдружението.

ВЪВЕЖДАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЕЦА

Процесът по въвеждане на доброволците има ключово значение за успешната им и дългосрочна работа със Сдружение „Образовай и вдъхновявай” и дава отговор на основни въпроси:

 • В какви инициативи ще участвам като доброволец?
 • Каква е моята роля в тези инициативи?
 • Къде ще се провеждат инициативите?
 • Кой друг ще участва?
 • Колко време ще трябва да отделя за участие в инициативите?
 • Какво трябва да зная, за да е успешна моята работа като доброволец?

 

Процесът на въвеждане се реализира на три етапа – ориентация, обучение, наставничество.

1. Ориентация

Всеки новоприет доброволец следва да премине през въвеждаща ориентация относно мисията, структурата и дейността на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, съществуващите процедури, инструкции и правила, както и отговорностите на доброволците. Доброволците се запознават и с изискванията за конфиденциалност и поверителност.

По време на ориентацията координаторът на доброволците е длъжен да запознае всеки един с неговите права и задължения.

За включването на доброволците в дейността на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” е необходимо те да получат, попълнят и предоставят всички необходими документи за започване на доброволческата им дейност в инициативи на Сдружението.

На всеки активен доброволец се издава карта/бадж, с която доброволецът се идентифицира във връзка и повод полагането на доброволния труд. Разходите за издаване се поемат от Сдружение „Образовай и вдъхновявай”.

В етапа на ориентация екипът за работа с доброволци обновява базата данни и създава досие за всеки новоприет доброволец, в което се прилагат съответните документи – формуляр за кандидатстване/ формуляр за кандидатстване от законен представител (ако лицето е непълнолетно) и др. В последствие, към досието се добавят документи от преминали обучения, инструктажи, както и информация за инициативите в които доброволецът участва.

Данните на доброволците са защитени съгласно условията на Закона за защита на личните данни.

2. Въвеждащо обучение

Освен първоначалната ориентация, препоръчва се провеждането на общи и специфични обучения за новоприетите доброволци. Те трябва да получат подходящо за дейността им обучение, което да им осигури специфични знания, информация и умения, които се изискват от естеството на работата и са необходими за изпълнение на техните задължения.

Конкретната програма за обучение се съобразява индивидуалните нужди на доброволеца и с изискванията към дейността, естеството на неговия труд и нуждите на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”.

Рамковата програма на въвеждащите обучения обхваща:

 • Самоподготовка, в рамките на която доброволецът е длъжен да се запознае в подробности със съдържанието на различни нормативни документи и вътрешни разпоредби, които са представени по време на ориентацията.
 • Групови обучения на общи за всички доброволци теми;
 • Индивидуални обучения за изпълнение на конкретните задължения на доброволеца

На успешно преминалите въвеждащо обучение доброволци, Сдружение „Образовай и вдъхновявай” може да издаде официален документ – сертификат.

3. Наставничество

Всеки новоприет доброволец, включен в конкретна инициатива, следва да има наставник, който е длъжен да оказва пълна подкрепа на доброволеца, да показва нагледно и да дава необходимата информация. Наставникът може да отговаря за няколко доброволци и да постига целите на дейността си чрез методи на инструктиране, моделиране и съветване, споделяне на опит.

Наставникът отговаря за:

 • Адаптирането на доброволеца към естеството на работа и взаимоотношенията в Сдружението и с целевите групи;
 • Справянето на доброволеца с конкретната възложена работа;
 • Подпомагане на доброволеца при изпълнение на задачите чрез указания, споделяне на опит;
 • Проверка, контрол и оценка на извършената работа и начина, по който доброволецът се справя успешно и постига добри резултати.

 

Качествата, които определят успешната работа на наставника, включват:

 • Актуално знание и практически опит;
 • Желание да помагат на другите;
 • Личностни качества – енергичност, толерантност, умения за предразполагане на другите при взаимоотношенията и комуникацията си  с тях;
 • Ефективни менторски умения за инструктиране, съветване, фасилитиране, работа в екип;
 • Положителен опит;
 • Добра репутация в развиването на уменията на другите.

 

Доброволчеството разкрива възможност за удовлетворяване на потребността на хората от действие, от участие в промяна или подобрение на общността и средата. Като механизъм за подпомагане на обществено значими каузи, доброволчеството дава възможност на участника да бъде заедно с тези, на които помага, да виждат заедно промяната и да изживяват постигнатия успех и удовлетворение.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЕЦА

Във връзка с поведението на доброволците по време на участието им в инициативи на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” и съобразно техните индивидуални отговорности и задължения, всеки доброволец е длъжен да спазва следните етични норми и принципи:

 • Да не накърнява достойнството и да опазва правата на околните;
 • Да опазва здравето и живота на околните;
 • Да спазва нормите за безопасни и здравословни условия на труд;
 • Да следва принципите на равнопоставеност;
 • Да не допуска дискриминация от всякакъв характер;
 • Да уведомява незабавно екипа за работа с доброволци на Сдружение „Образовай и вдъхновявай” и наставника, когато подозира, че са налице рискове и опасности;
 • Да не допуска ненужен риск;
 • Да спазва правилата за конфиденциалност и поверителност на информацията;
 • Да не допуска дейности с цел лична облага;
 • Да проявява почтеност, отговорност и лоялност;
 • Да не използва по неправомерен начин името и собствеността на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”.

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова