Образователни материали
 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 3 ДО 9 ГОДИНИ

 

 

Учебното помагало Learning English is Fun! предлага методическа подкрепа на учителя/родителя в обучението по английски език на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст. Игровият комплект събира качествени образователни и нагледни материали, които подпомагат процеса на игрово обучение и представя ясна и обоснована картина на детските възможности – смислово съгласувана със съвременните психолого-педагогически науки и експериментално проверена във всички свои компоненти.

 

Извадете своя арсенал от възможности, въображение и хумор, сложете запленителната си усмивка и се пригответе за игра!

 
Игровият комплект Learning English is Fun! e съобразен със следните основни принципи:
 • Базирано на игра обучение;
 • Вълнуващо, забавно и насърчаващо взаимодействие;
 • Обучение чрез сътрудничество и подкрепа;
 • Обучение, ориентирано към уменията;
 • Мултисензорна мотивацията на децата;
 • Дейности за изграждане на интелигентността;
 • Съхранение на езика в дългосрочната памет за чрез музика, движение, ритъм и рима;
 • Основано на опита развитие.

За кого?

Learning English is Fun! е насочен основно към:

 • Деца и ученици на възраст от 3 до 9 години;
 • Възрастни съпътстващи децата в тяхното развитие и усвояването на  език (педагогически специалисти, учители, родители, аниматори и студенти).

Къде? 

Успешно приложение в обучението по чужд език:

 • В детски градини, подготвителни групи и начални класове в училищата, центрове за подкрепа на личностно развитие.
 • В специализирани центрове, езикови школи или в къщи.

Как?

Богатите, гъвкави и разнообразни ресурси могат да бъдат използвани:

 • Самостоятелно, като основно средство за обучение;
 • Допълваща и подпомагаща база към всяка една учебна система.
 
КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА ТРИ КОМПОНЕНТА В УДОБНА ЗА ПРЕНАСЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ КУТИЯ С ПАРАМЕТРИ: 23 см./ 30.5 см./9 см.


 

THE BIG BOOK (Голямата книга)

Книга за учителя, съставена от специално разработен комплекс от 202 игри и игрови упражнения на английски език и над 80 варианта за тяхното провеждане. Игрите са представени в класификация с практико-приложен характер в 7 раздела, обособени в две големи категории:

LEARNING CAN BE FUN!
THERE’S NO NEED TO RUN!

 • Cooperate and share!
 • Think Quick!
 • Concentrate and win!

GET INTO THE BEAT!
DANCE, SING & MOVE YOUR FEET!

 • Stretch Your Legs and Brain!
 • Time’s Up! Hurry up!
 • Let’s rhythm and rhyme!
 • Acting it out!

Към всяка игра са представени нейните основни цели и умения, които развива; специфични материали; полезни методически насоки, указания и препоръки относно нейното планиране, провеждане и организация. В допълнение, присъстват символи и икони, които помагат за бързо и лесно ориентиране на преподавателя според ситуацията и при избора на конкретна игра. В приложението е изнесен репертоар с работни изрази на учителя (The big list) и азбучен показалец с ключове (Alphabetical list and key).  Необходимо е да се отбележи, че тези насоки и работни изрази са само препоръчителни. Учителят може свободно да прилага собствени варианти, идеи и адаптации.

Параметри:

 • Корица формат А4; цвят 4+0; картон 300 гр.; едностранен ламинат мат;
 • Книжно тяло формат А4; цвят 4+4; хартия офсет 100 гр. ; страници 172
PHOTOCOPY BOOK (Книга с копирен материал)

Книжка със специфични копирни материали за учителя, необходими при провеждането на игрите и игровите упражнения от THE BIG BOOK.

Съдържа:

 • 65 дидактични листове, които включват игри, игрови упражнения за минаване по пунктир; търсене на думи в мрежа; назоваване, свързване и оцветяване; редуване и броене; класифициране и групиране; съпоставяне и сравняване; работа с условни символи, кодове и знаци и др.;
 • Разгъвки на 4 варианта зарове за игра предназначени за копиране на картон, оцветяване, изрязване и залепяне;
 • Набор от 6 големи фигури и цифри към тях, предназначени за копиране на цветен картон, изрязване, залепяне на цифрите и ламиниране;
 • Комплект от карти с главни и малки букви от азбуката и с цифри от 1 до 10, позволяващи комбинация за изписване на по-големи числа. Необходимо е копиране на картон, оцветяване, изрязване и ламиниране, преди работа;
 • Езиково портфолио за индивидуално проследяване на детското развитие – знания, умения и отношения, придобити по време на обучението.

Параметри:

Корица формат А4; цвят 4+0; картон 300 гр.; едностранен ламинат мат;

Книжно тяло формат А4; цвят 0+0; хартия офсет 150 гр.; страници 88

FLASHCARDS (Флашкарти)

Комплект с тематичен набор от 152 пълноцветни, готови за употреба флашкарти, необходими при практическото приложение и провеждане на различните игри и игрови упражнения. На лицето на всяка карта под изображението и на гърба е изписана лексиката на английски език. Лексикалните единици в комплекта са обособени цветово в 9 теми:

 • Animals: Bear, Bird, Butterfly, Cat, Chicken, Cow, Crocodile, Dog, Duck, Elephant, Fish, Frog, Horse, Lion, Mouse, Rabbit, Sheep, Snake, Spider, Tiger.
 • Numbers: Zero, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten.
 • School: Book, Crayon, Eraser, Paintbrush, Pen, Pencil, Ruler, School bag, Scissors.
 • Food and Drinks: Apple, Banana, Bread, Cake, Carrot, Cheese, Cherry, Chicken, Corn, Egg, Fish, Fries, Ice-cream, Juice, Milk, Orange, Pear, Pizza, Salad, Sandwich, Strawberry, Tea, Tomato, Water.
 • Colours: Black, Blue, Brown, Gray, Green, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow.
 • Condition and Symbols: Angry, Bad, Be quiet, Boom, Boom, Cold, Fine, Good, Great, Happy, Hot, Hungry, O.K., Sad, Scared, Shout, Sick, Thirsty, Tired, Whisper.
 • Weather: Rainy, Snowy, Stormy, Sunny, Windy.
 • Clothes and accessories: Belt, Boots, Coat, Dress, Hat, Jacket, Scarf, Shirt, Shoes, Skirt, Socks, Sweater, Trousers, T-shirt, Umbrella.
 • Toys: Ball, Bike, Boat, Car, Doll, Plane, Robot, Train.

 

Комплектът включва:

 • 106 флашкарти с целева лексика (формат А4);
 • 16 флашкарти (формат А5);
 • 30 комбинирани карти за индивидуална работа (формат А5) с целевата лексика по всички теми.

Параметри:

Формат А4 – 106 бр. и А5 – 46 бр.; картон хромов 300 гр.; цвят 4+4; двустранен ламинат мат.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

1. Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавна агенция за закрила на детето, в категория „Значима иновация” - София, 20.11.2019 г.

2. Отличие от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула в категория "Образователен лидер" за многостранна активност и личностно постижение в образованието, София 23. 11. 2018 г.

3. Награда I-во място на V Международен творчески конкурс за професионално майсторство за възпитатели и педагози в предучилищните образователни институции „Съвременната детска градина”, Русия, 19 януари, 2018 г.

4. Награда I-во място в IV Международен фестивал-конкурс на педагогическото майсторство „Дидактически игри”, Номинация „Дидактически игри за предучилищна възраст”, Русия, 19 януари, 2018 г.

5. Лауреат на Международен конкурс „Методически четения” с разработка „Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение”, Интер-конкурс, Москва 23.11.2017 г. 

6. Грамота за активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование от Българска асоциация на частните училища (БАЧУ) – София, 10.11. 2017 г.

7. Награда I-во място в класация „Новатори в образованието 2017 г.” в категория „Деца” – София 08.11. 2017 г.

8. Грамота за личен принос в утвърждаването на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”

9. Награда I-во място за урок по английски език с образователните продукти Learning English is Fun!, BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2017 г.

10.  Отличие „Европейски езиков знак” за качество, 2016 г. - разпознаваем в европейски контекст знак за качество, който отличава иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение по инициатива на Европейския съюз. 

11.  Специална награда на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”

12. Финалист в конкурс за Добри практики в кампанията „Дни на приобщаването”, Фондация „Америка за България” и Център за приобщаващо образование, 23.06.2016 г.

13.  Награда на Декана за отлично представяне в Дванадесетата студентска научна сесия – Велико Търново, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 19.05.2016г.

14. Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите, BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2014 г.

15. Награда ІІ-ро място в „Международен конкурс на педагогическия талант: “На върха на айсберга”, Центр научной мысли, Россия, 22.03.2013 г.

Цена: 
149 лв.
 120 лв.
Цената е до изчерпване на количеството!

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова