Обучение по английски език

Learning English is Fun!
Ранно чуждоезиково оучение задеца от 2 до 9 годишна възраст
 

Обучението Learning English is Fun!  е по авторска програма – резултат от задълбочена изследователска работа и практическо приложение на игровия метод в обучението по английски език на деца от предучилищна възраст. За неговата ефективност и успех свиделстват множество заслужени награди и отличия от национални и международни конкурси, конференции и проекти.

Обучението Learning English is Fun!  е базирано на авторски ресурси (Игрови комплект 1) - специално разработени материали и комплекс от игри игрови упражнения, които освен, че повишават мотивацията и емоционално-психическия комфорт, допринасят за цялостното детско развитие и постигат специфични цели в обучението по английски език.

Разбира се, на преден план стои поддържането на емоционалния тонус в групата, защото смехът е ключът към всяко детско сърце!

НАГРАДИ

1. Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавна агенция за закрила на детето, в категория „Значима иновация” - София, 20.11.2019 г.

2. Отличие от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула в категория "Образователен лидер" за многостранна активност и личностно постижение в образованието, София 23. 11. 2018 г.

3. Награда I-во място на V Международен творчески конкурс за професионално майсторство за възпитатели и педагози в предучилищните образователни институции „Съвременната детска градина”, Русия,  19 януари, 2018 г.

4. Награда I-во място в IV Международен фестивал-конкурс на педагогическото майсторство „Дидактически игри”, Номинация „Дидактически игри за предучилищна възраст”, Русия, 19 януари, 2018 г.

5. Лауреат на Международен конкурс „Методически четения” с разработка „Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение”, Интер-конкурс, Москва 23.11.2017 г.

6. Грамота за активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование от Българска асоциация на частните училища (БАЧУ) – София, 10.11. 2017 г.

7.  Награда I-во място в класация „Новатори в образованието 2017 г.” в категория „Деца”  – София 08.11. 2017 г.

8. Грамота за личен принос в утвърждаването на  Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”

9. Награда I-во място за урок по английски език с образователните продукти Learning English is Fun!,  BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2017 г.

10. Отличие „Европейски езиков знак” за качество, 2016 г. - разпознаваем в общоевропейски контекст знак за качество, който отличава иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение по инициатива на Европейския съюз.

11. Специална награда на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”

12. Финалист в конкурс за Добри практики в кампанията „Дни на приобщаването”,  Фондация „Америка за България” и Център за приобщаващо образование, 23.06.2016 г.

13. Награда на Декана за отлично представяне в Дванадесетата студентска научна сесия – Велико Търново, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 19.05.2016г.

14. Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите,  BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2014 г.

15. Награда ІІ-ро място в „Международен конкурс на педагогическия талант: “На върха на айсберга”,  Центр научной мысли, Россия, 22.03.2013 г.

ПУБЛИКАЦИИ

1. Христова, С.  "Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение", Електронен ресурс от Десета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 2017 г.

2. Христова, С.  "Проектът Learning English is Fun! – успешна приобщаваща практика в ранното чуждоезиково обучение", Сборник с доклади от Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи”, Пазарджик 2017 г.

3. Христова, С. "LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 годишна възраст", Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 86-101

4. Христова, С. "LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст": http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/learning-english-fun-obuchenie-po-angliyski

5. Христова, С. "Обучението по английски е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум", Сборник доклади от девета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”, стр. 313-316, МОН, 2016 г.

6. Христова, С. "Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)", Сборник от доклади на участниците в конкурс на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера, изд. Изкуства, С. 2015., стр. 50-56

7. Христова, С. "Творчество и креативност на учителя по чужд език в детската градина", Национална конференция Професионалната компетентност на учителя,  изд. „Знание и сила”, С. 2014 г., стр. 84-89

8. Христова, С. "Игрова методика в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)", Традицията като вдъхновение - Юбилеен сборник на Зимна школа на департамент "Англицистика" София, 2014г., стр. 89-97

9.  Христова, С. "Мотивационни аспекти на игровия метод в обучението по чужд език на деца от предучилищна възраст", в сборник с материали от Национална конференция „Мотивацията в работата на учителя”, изд. „Знание и сила”, С. 2014г., стр.190-197

10. Христова, С. В. "Игра как развивающая педагогическая технология в обучении иностранному языку детей дошкольного возраста (3-7 лет)", Инновации в технологиях и образовании, Сборник статей, Часть 4, 2013г., стр.242-246

http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2013/index.htm

11.  Hristova, S.V. "Games and Game like Activities in Foreign Language Teaching to Preschool Children Aged 5 to 7", The International Conference The Strategies of Modern Science Development, II International scientific-practical conference, Science Book Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013, p.83-90

12. Христова, С. "Игровая методика обучении инностранному языку в детском саду", Сборник научных трудов - Современный учитель: личность и профессиональная деятельность, Издателство Спутник +, Москва, 2013г. стр. 537-541

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова