Проект Learning English is Fun!

Проектът Learning English is Fun! цели да предостави и популяризира иновативна педагогическа практика, насочена към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковото обучение на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст. Проектът гарантира равен достъп и подкрепа на разнообразието от потребности на всички деца, както тяхното безпроблемно и активно включване в обучението. В същото време повишава компетенциите на педагогическите специалисти, като предоставянето на апробирани материали отговаря на тяхната нужда за осигуряване на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите и индивидуални особености и интереси, гарантираща цялостното развитие на детето и реализиране целите на езиковото обучение. 

Стратегическа цел на проекта е гарантиране на достъп до качествено образование и подкрепа за личностно развитие, чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковото обучение на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст. 

Специфични цели са:
  • Да се подкрепи разнообразието от потребности на всички деца, както тяхното безпроблемно и активно включване в езиковото обучение, независимо от техния етнос, културна идентичност, познавателни умения и специални потребности.
  • Да се повиши качеството и ефективността на езиковото обучение, чрез практическо подобряване на информираността, мотивацията и уменията на учителите, по отношение на пълноценното използване на игрите в образователния процес.
  • Да се предоставят и популяризират специфични образователни продукти и услуги, които способстват за цялостното детско развитие, като се фокусират върху изведените мотивационни, образователни, възпитателни, развиващи, комуникативни, социализиращи, компенсаторни и релаксиращи функции на игрите в обучението по английски език.
Резултати:
  • В рамките на проекта са изработени и се разпространяват специфични и адаптивни образователни продукти Learning English is Fun!, които са преносими в различни условия и обстоятелствен контекст.
  • Ефективно обучение на над 600 деца от 2 до 9 годишна възраст;
  • 120 учителя в страната и извън граница работят с образователните продукти на проекта;
  • Образователните материали по проекта са в процес на адаптация на други езици;
  • Трайното и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати по проекта, са признати и засвидетелствани в 14 национални и международни награди и отличия присъдени на автора.

 

Награди и отличия:

 

1. Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавна агенция за закрила на детето, в категория „Значима иновация” - София, 20.11.2019 г.

 

2. Отличие от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула в категория "Образователен лидер" за многостранна активност и личностно постижение в образованието, София 23. 11. 2018 г.

 

3. Награда I-во място на V Международен творчески конкурс за професионално майсторство за възпитатели и педагози в предучилищните образователни институции „Съвременната детска градина”, Русия, 19 януари, 2018 г.

 

4. Награда I-во място в IV Международен фестивал-конкурс на педагогическото майсторство „Дидактически игри”, Номинация „Дидактически игри за предучилищна възраст”, Русия, 19 януари, 2018 г.

 

5. Лауреат на Международен конкурс „Методически четения” с разработка „Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение”, Интер-конкурс, Москва 23.11.2017 г. 

 

6. Грамота за активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование от Българска асоциация на частните училища (БАЧУ) – София, 10.11. 2017 г.

 

7. Награда I-во място в класация „Новатори в образованието 2017 г.” в категория „Деца” – София 08.11. 2017 г.

 

8. Грамота за личен принос в утвърждаването на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”

 

9. Награда I-во място за урок по английски език с образователните продукти Learning English is Fun!, BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2017 г.

 

10. Отличие „Европейски езиков знак” за качество, 2016 г. - разпознаваем в общоевропейски контекст знак за качество, който отличава иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение по инициатива на Европейския съюз. 

 

11. Специална награда на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”

 

12. Финалист в конкурс за Добри практики в кампанията „Дни на приобщаването”, Фондация „Америка за България” и Център за приобщаващо образование, 23.06.2016 г.

 

13. Награда на Декана за отлично представяне в Дванадесетата студентска научна сесия – Велико Търново, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 19.05.2016г.

 

14. Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите, BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2014 г.

 

15. Награда ІІ-ро място в „Международен конкурс на педагогическия талант: “На върха на айсберга”, Центр научной мысли, Россия, 22.03.2013 г.

Теоретична и методическа подкрепа на учителите е постигната чрез заснемане и разпространение на 6 видео материала и публикуване на 12 научни разработки и доклади в печатни и он-лайн издания на три езика:

    1. Христова, С.  Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение, Електронен ресурс от Десета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 2017 г.


   2. Христова, С.  Проектът Learning English is Fun! – успешна приобщаваща практика в ранното чуждоезиково обучение, Сборник с доклади от Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи”, Пазарджик 2017 г.


   3. Христова, С. LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 годишна възраст, Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 86-101


   4. Христова, С. LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст: 

http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/learning-english-fun-obuchenie-po-angliyski


   5. Христова, С. Обучението по английски е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум, Сборник доклади от девета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”, стр. 313-316, МОН, 2016 г.


   6. Христова, С. Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години), Сборник от доклади на участниците в конкурс на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера, изд. Изкуства, С. 2015., стр. 50-56


   7. Христова, С. Творчество и креативност на учителя по чужд език в детската градина, Национална конференция Професионалната компетентност на учителя,  изд. „Знание и сила”, С. 2014 г., стр. 84-89


   8. Христова, С. Игрова методика в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години), Традицията като вдъхновение - Юбилеен сборник на Зимна школа на департамент "Англицистика" София, 2014г., стр. 89-97


   9. Христова, С. Мотивационни аспекти на игровия метод в обучението по чужд език на деца от предучилищна възраст, в сборник с материали от Национална конференция „Мотивацията в работата на учителя”, изд. „Знание и сила”, С. 2014г., стр.190-197


   10. Христова, С. В. Игра как развивающая педагогическая технология в обучении иностранному языку детей дошкольного возраста (3-7 лет), Инновации в технологиях и образовании,  Сборник статей, Часть 4, 2013г., стр.242-246
http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2013/index.htm


   11. Hristova, S.V. Games and Game like Activities in Foreign Language Teaching to Preschool Children Aged 5 to 7, The International Conference The Strategies of Modern Science Development, II International scientific-practical conference, Science Book Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013, p.83-90


   12. Христова, С. Игровая методика обучении инностранному языку в детском саду, Сборник научных трудов - Современный учитель: личность и профессиональная деятельность, Издателство Спутник +, Москва, 2013г. стр. 537-541

Постигната е висока степен на информираност - теоретичните и практически изследвания по проекта са представени на 16 конференции и семинара в областта на образованието:

    1. Конференция "Детският и началният учител - двигател на мотивацията" на Регионален методически съвет към РУО - Варна в партньорство с Технически университет – Варна, 26.06.2018 г.


   2. Международна конференция „Европейските образователни проекти и социалното включване”, Шумен, 16.03.2018 г.


   3. Първи източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици 26-та годишна международна конференция на Българска асоциация на преподавателите по английски език, 22-25 юни, Варна 2017 г.


   4. Десета научно-практически конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 12-14 юни, 2017 г.


   5. Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи”, Пазарджик 2017 г.


   6. Национален педагогически форум „Иновативното училище”, Велинград, 10-13 април, 2017 г.


   7. Годишна награда на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера; Тема: „Обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 2 до 7 години)”, 18.11.2016 г.


   8. Трети национален семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”


   9. Международна научна конференция по Сугестопедия „Безкрайните човешки възможности. Надежда за нова култура на общуване.”, Тема: От игрите на килима до голямата сцена, 20-24. 07.2016 г.


   10. Дарителски кръг "За Варна", Набиране на средства за кауза - печат и разпространение на безплатни образователни продукти за учители Learning English is Fun!, 07.07.2016 г.


   11. Кампания “Дни на приобщаването”, София, 23.06.2016 г.


   12. III Национална педагогическа конференция Тема: “Добри педагогически практики”, 04-08.06.2016 г.


   13. Дванадесета студентска научна сесия, Тема: Обучението по английски език е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум), 19.05.2016г.


   14. Седма пролетна национална конференция „Играта в работата на учителя” Тема: „Обучението по английски е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум)”, 16.04.2016 г.


   15. Девета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца” , Тема: Обучението по английски език е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум), 11-13.05.2016 г.


   16. Годишна награда на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера; Тема: „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)”, 02.09.2015 г. и др.

Образователните материали на проекта може да поръчате от  тук.

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова