Сдружение 
"Образовай и вдъхновявай"

Нашият екип обединява своите усилия в популяризиране на иновативни педагогически практики, насочени към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване. Стремим се да подпомагаме родители и учители, като изработваме адекватен дизайн на средата и апробирани образователни материали, съобразени с детските потребности и базирани на ефективни игрови подходи. 

Стамена Христова

Управител

Информация за Сдружението

ИСТОРИЯ

Сдружение „Образовай и вдъхновявай” е създадено през 2016 г. и обединява своите усилия в популяризиране на иновативни педагогически практики, насочени към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване. Сдружението подпомага родители и учители, като изработва адекватен дизайн на средата и апробирани образователни материали, съобразени с детските потребности и базирани на ефективни игрови подходи. Екипът на Сдружението подготвя своите съмишленици за работа с образователните продукти и тяхното ефективно приложение в процеса на обучение, като разпространява видео материали, провежда онлайн обучения и практически демонстрации. Чрез тях, до този момент е реализирана методическа и практическа подкрепа на над 400 учители, родители, аниматори и студенти. Екипът на Сдружението има опит в реализацията на благотворителна дейност и творчески проекти, свързани с оформление на образователно, терапевтично и игрово пространство за деца. От годината на своето създаване Сдружение „Образовай и вдъхновявай” взема активно участие в национални и международни конференции, семинари и кръгли маси в областта на образованието.  Добрият опит и практики са споделени в множество научни публикации в специализирани педагогически издания. За своята активна и ефективна дейност, Сдружението и в частност – неговият управител са носители на 20 национални и международни награди и отличия, включително Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавна агенция за закрила на детето; Отличие „Европейски езиков знак” за качество; Награда I-во място в класация „Новатори в образованието; Награда I-во място в IV Международен фестивал-конкурс на педагогическото майсторство „Дидактически игри”; Почетно отличие «Неофит Рилски» от МОН; Грамота за активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование от БАЧУ;  Грамота от РУО Варна за междуинституционално партньорство при реализиране на регионалните политики и др.

УСТАВ

Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

 

(1) СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на образованието.

(2) СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ” е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на образованието, което се основава на интересите на учредителите си и готовността им за обединяване на усилията в насоките, начертани от настоящия Устав и програма.

 

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ

 

(1) Наименованието на Сдружението е: „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ”. То може да се изписва и на английски език “EDUCATE & INSPIRE”, да се изписва на латиница, както и да се превежда на други езици.

(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Чл.3. ФИРМЕН ЗНАК, ПЕЧАТ

 

(1) Сдружението има фирмен знак, чието графично изображение е прието от учредителите и е защитено по съответния ред. Фирменият знак се поставя в левия горен ъгъл на всички бланки и материали, изходящи от името на Сдружението.

(2) Сдружението има кръгъл печат, с околовръстно изписване на наименованието му, в средата на който е нанесено изображението на фирмения знак.

 

 

Чл.4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

(1) Седалището на Сдружението е в гр. Варна.

(2) Адресът на управление на Сдружението е град Варна 9000, ул. „Акад. Атанас Бешков” № 35, вх. А, ет.4, ап. 16.

(3) Сдружението може по решение на Общото събрание да открива клонове. Управителят на съответния клон представлява Сдружението относно дейността на клона и съобразно с предоставените му в решението за откриване правомощия.

(4) При необходимост Сдружението може да открива клонове в страната и в чужбина, без това да води до промяна в адреса на управление. Местонахождението на новооткритите клонове може да бъде посочвано в официалните документите на Сдружението като адреси за кореспонденция.

 

Чл.5. СРОК

 

Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

 

Чл.6. ЦЕЛИ

 

(1) Основните цели на Сдружение „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ” са:

1.Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване, разпространение и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на образованието в страната и света;

2.Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на образованието, внедряване на перспективни теоретични достижения в практиката, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на образованието;

3.Да работи, съдейства и подпомага за развитие, утвърждаване, провеждане и популяризиране на образователни стандарти, иновации и успешни практики в сферата на образованието, като в същото време подпомага развитието на специалистите в тази насока.

4. Да работи за подобряване на методи, подходи и средства за обучение на деца и възрастни и съдействие за тяхното популяризиране и практическо приложение в образователни институции и сходни организации.

5. Да разработва, подпомага, организирани участва в събития, проекти, програми, дейности и инициативи в сферата на образованието, насочени към постигане целите на Сдружението;

6. Да насочва, развива и популяризира личностните/професионални интереси, потребности и резултати на всички субекти в образователния процес, спомагайки тяхната реализация и изява;

7. Да участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на целевите групи: децата и съпътстващите ги в тяхното обучение възрастни - учители, педагози, родители, аниматори и студенти.

8. (Изм. от 12.01.2019 г.) Да изготвя и реализира творчески проекти свързани с дизайн и оформление на образователно и игрово пространство.

9. Други цели, определени от нормативната уредба на страна относно дружествата с нестопанска цел.

 

 

Чл.7. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

(1) Сдружението ще постига установените в чл. 6 от настоящия устав цели със следните основни средства:

1. Предоставяне на услуги и осъществяване на дейности свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики в образователната сфера и по отношение на политиките към децата;

2. Подпомагане навлизането на съвременни образователни практики и успешен международен опит в областта;

3. Генериране на ресурси и информация за разработването и прилагането на европейските и международни стандарти в областта на образованието и културата;

4. Съдействие за повишаване на теоретичната подготовка и практика на кадрите, заети в областта на образованието с оглед постигане на съответствие на квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания;

5. Съдействие за организиране на перспективна подготовка на кадри с цел формиране на контингент, способен да отговори на увеличаващите се предизвикателства в глобалния свят и динамиката на промените, произтичащи от тях;

6. Независимо изследване на обществените нагласи и утвърдените практики в сферата на образованието, които да послужат за изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие;

7. Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с МОН, РУО, държавни институции, висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на образованието;

8. Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти. Организиране на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на образованието експерти;

9. Организиране и провеждане на научни форуми – конференции, семинари и други прояви, посветени на глобални, регионални и национални аспекти на проблемите на образованието;

10. Предоставяне на информационни, консултантски и приложими в практиката продукти чрез електронния обмен по Интернет и печатни издания;

11. Осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Сдружението;

12. Обединяване на усилията си с тези на сродни организации в страната и чужбина;

13. Набиране на дарения в парична и непарична форма, наемане на помещения, консултанти и лична безвъзмездна помощ от членове на Сдружението;

14. Оказване на съдействие на училища, образователни центрове, местни обществени и граждански институции, организации, общности и граждани в работата им, в сферата на образованието;

15. Активно взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури за повишаване на ефективността на дейността на сдружението;

16. Организиране чрез благотворителни акции, събития, чествания, представления и други законни способи за набирането на средства и предоставянето им за дейности, свързани с целите на Сдружението;

17. Участие, подпомагане, разработване и реализиране на програми и проекти в области, сходни с целите на Сдружението;

18. Провеждане на кръгли маси, обучения, конференции, семинари и други публични прояви и съдействие на членовете и партньорите си за участие в национални и международни образователни инициативи, програми, проекти, публични форуми и други;

19. Разработване на анализи, провеждане на изследвания и прогнози, изготвяне на становища, организиране на курсове, работни групи, лекции, семинари, конференции и симпозиуми с цел проучване на проблемите и създаване на благоприятни условия за икономическо, социално и културно развитие на децата в България.

20. Имуществени вноски от членовете на Сдружението, определени по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина им на внасяне, които вноски задължително са оценени с надлежна експертиза от вещо лице.

(2) Стратегически партньори на Сдружението при постигане на целите са юридически лица с нестопанска цел, български и чуждестранни централни и местни власти, бизнес среди, международни програми и институции, обществеността.

 

Чл.8. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

(1) Сдружението осъществява дейност в частна полза, съгласно чл. 2, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Предметът на дейност на Сдружението обхваща дейности свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики и иновации в образователната сфера.

(3) Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

(4) Сдружението може, при осъществяване на дейността си, да си сътрудничи с държавни и обществени институции и организации, фирми и сдружения в рамките на действащото законодателство и настоящия Устав.

 

Чл.9. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

(1) За постигане целите на Сдружението и реализиране на неговия предмет на дейност се допуска самостоятелно или в съдружие с други физически или юридически лица извършването на допълнителна стопанска дейност,съгласно чл.3 ал.3 на ЗЮЛНЦ.

(2) Стопанската дейност на Сдружението е единствено във връзка с постигането на неговите цели и неговия основен предмет на дейност, описан в Устава и обхваща дейности в следните направления, които са изброени но не ограничени до:

-          Информационна, консултантска, издателска, рекламна, посредническа и спомагателна дейност;

-          Организация и провеждане на неформално образование под формата на демонстрации, обучителни курсове, школи, творчески формации, тренинги и др.;

-          Създаване и разпространение на печатни издания и промоционални материали във връзка с дейността на Сдружението;

-          Организиране на културно-масови мероприятия на местно, национално и международно ниво, подпомагащи осъществяването на целите на сдружението (кръгли маси, конференции, симпозиуми, семинари, работни съвещания, изложби, конкурси и други);

-          Други дейности и услуги непротиворечащи на българското законодателство и подчинени на целите на Сдружението.

(3) Стопанската дейност, извършвана от Сдружението се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони по българското действащо законодателство.

(4) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителя.

(5) Сдружението не разпределя печалба от стопанската си дейност. Всички приходи от нея се използват за постигането на заявените с този Устав цели.

 

Чл.10. ИМУЩЕСТВО

 

(1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху движими и недвижими вещи, придобити по съответния законов ред, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, допустими от закона.

(2) За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, Сдружението набира финансови средства и формира имущество от следните източници:

1. Доброволни вноски, дарения и завещания от членовете на Сдружението, както и от български и чуждестранни физически и юридически лица, спонсорства, безвъзмездни помощи от местни и чуждестранни лица, държавни органи и институции, които се отнасят в целеви фондове в зависимост от волята на лицата;

2. Приходи от участие в прояви, проекти, целеви програми и други дейности, свързани с целите на Сдружението;

3. Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на Сдружението;

4. Финансирания от целеви (европейски структурни) фондове и предоставени средства от държавата, общините и други финансиращи институции;

5. Приходи от управлението на собственото имущество, реклама, награди, акции и кампании за набиране на средства, постъпления от консултации и други услуги, обучителна, издателска и друга дейност свързана с целите на Сдружението, предоставени средства от международни организации;

6. Членски внос и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат установени по решение на Общото събрание.

7. Други приходи, осъществени по начин, позволен от закона.

(3) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(4) Сдружението чрез представляващите го, съгласно Устава, може да получава средства по сключени договори за дарение, спонсорство, съвместна дейност и други договори с физически и юридически лица.

(5) Разходването на средствата на Сдружението се осъществява в рамките на целите, посочени в Устава и по утвърден от Общото събрание годишен бюджет.

(6) Всички приходи на Сдружението, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за осъществяването на неговите цели. Приходите на Сдружението не могат да се разпределят като печалба между неговите членове.

(7) Сдружението отговоря с имуществото си за поетите от него задължения. Сдружението е самостоятелно юридическо лице, което не отговаря за задълженията на своите членове, както и на дружествата, в които те имат участие.

(8) С решение на Управителния съвет, Сдружението може да образува целеви фондове за финансиране на отделни прояви и програми.

 

Чл.11. ЧЛЕНСТВО

 

(1) (Изм. от 12.01.2019 г.) Учредителите на Сдружението са негови пълноправни членове по право.

(2) Членството в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.

(3) Сдружението е открито за членство на юридически и физически лица, които споделят неговите идеи, цели и средства за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и са приети за членове по установения ред.

(4) В Сдружението могат да бъдат приемани лица, които нямат статут на български юридически лица или не са български граждани, когато кандидатите се ползват с международно признание или са водещи специалисти от области, имащи отношение към целите, които Сдружението си поставя.

 

Чл.12. ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО

 

(1) В Сдружението съществува три вида членство:

А/ Пълноправно;

Б/ Асоциирано;

В/ Почетно.

(2) Пълноправни членове са онези членове, които са приети по установения в Устава ред като такива.

(3) Асоциирани членове са онези членове, които съдействат за постигане на целите на Сдружението, но по обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни членове.

(4) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица от страната и чужбина, които имат съществен принос за постигане целите на Сдружението.

(5) Асоциираните и почетните членове на Сдружението имат всички права и задължения на пълноправни членове, с изключение на правото доизбират и да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението, както и да гласуват при взимане на решения на Общото събрание. Тези членове имат право на съвещателен глас при гласуване в Общото събрание.

 

Чл.13. ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

 

(1) Всеки кандидат за член представя писмена молба по образец до Управителя, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав и ще работи за постигането на неговите цели. Кандидатите – юридически лица представят с молбата и индивидуализиращи ги документи (решение за регистрация, учредителни документи на кандидата-юридическо лице, решение на компетентния му орган за управление относно участието в друга организация, съответно документ за самоличност за физическо лице).

(2) Подадените молби за членство се разглеждат от Управителния съвет, който ги внася за гласуване от Общото събрание с мотивирано предложение.

(3) Нови пълноправни членове се приемат с изрично решение на Общото събрание на сдружението с квалифицирано мнозинство от 75% от всички пълноправни членове на Общото събрание.

(4) Почетни и асоциирани членове се приемат по предложение на Управителния съвет и / или по предложение на 1/3 от членовете на Общото събрание.

(5) Нови членове в Сдружението се вписват в протоколна книга и в списъка на членовете на Сдружението с изрична добавка за вида на членството.

(6) Членството се счита възникнало от датата на решението за приемане.

(7) Лицата - учредители /вписани в протокола от Учредителното събрание и подписали настоящия Устав при неговото приемане/ се считат за пълноправни членове на Сдружението по право.

 

Чл.14. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

(1) Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задълженията на членовете си и членовете й не носят отговорност за нейните задължения.

 

Чл.15. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА

 

(1) Членовете и персонала на Сдружението поемат задължение за запазване на конфиденциалност на информацията, осигурена им посредством източниците на Сдружението, чрез подписване на декларация за конфиденциалност, когато бъде установено, че определени данни и факти не подлежат на публично разгласяване или има предвиден специален ред за тяхното оповестяване.

(2) Нарушението на това задължение, от който и да било член на Сдружението е основание за изключването/освобождаването му и търсене на обезщетение за настъпилите по силата на неправомерното му поведение имуществени и неимуществени вреди за Сдружението и/или имуществените вреди, причинени на друг правен субект по пътя на регреса.

(3) Напусналият член/освободеният служител е длъжен да се придържа към поетите задължения за конфиденциалност за срок не по - кратък от 1 година от датата на напускането.

(4) Всеки член на Сдружението може да сезира съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

Чл.16. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

(1) Пълноправните членовете на Сдружението имат следните права:

1. Да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и да гласуват при вземането на решения. Всеки член има право на един глас.

2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

3. Да участват и поставят на обсъждане всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението, свободно да правят предложения и да изразяват мнението си.

4. Да получават текуща информация за дейността на Сдружението, осъществените контакти, дейности и мероприятия и резултатите от тях. За целта Управителя издава периодичен информационен бюлетин.

5. Да получават по заявка конкретна специализирана информация за нуждите на развиваната от тях дейност в изпълнение на целите на Сдружението.

6. Да искат от Сдружението да ги снабдява с необходимите препоръки при осъществяването на международни контакти, включително и предоставянето на гаранции пред органи и институции, с които Сдружението има отношения на сътрудничество.

7. Да се ползват от имуществото на Сдружението като полагат труд по неговото поддържане и опазване.

8. Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението,съгласно разпоредбите на този Устав и да участват във всички организирани от него мероприятия и инициативи.

9. По пълномощие да представляват Сдружението в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми.

10. Да търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на тяхната дейност като членове на Сдружението.

11. Да напускат Сдружението по собствено желание, при спазване на установената за целта процедура.

(2) Останалите видове членове на Сдружението имат всички посочени в ал. 1 права с изключение на т.1 и т.2, като същите имат право на участие в Общото събрание и право на съвещателен глас.

 

Чл.17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

(1)   Всеки член на Сдружението е длъжен:

1.         Да спазва изискванията на Устава, програмата и другите вътрешни регламентиращи актове, както и решенията на Общото събрание и Управителя.

2.         Да работи за постигане на целите на Сдружението в съответствие с подписаната от него декларация за конфиденциалност.

3.         Да спазва в своята дейност, утвърдените от Сдружението морални и етични правила.

4.         Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и с поведението си да утвърждава неговия авторитет.

5.         Да полага грижи за стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.

6.         Да не използва, по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на неговия Устав.

(2) Членските права и задължения, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

Чл.18. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

(1) Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:

1. С писмено предизвестие от страна на напускащия член, в което посочва причините за напускането си. Предизвестието се отправя до Управителя не по-късно от един месец преди посочената дата на напускането.

2. При прекратяването и ликвидацията на юридическото лице, респективно при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице – член на Сдружението.

3. По решение на Общото събрание за изключване на член, когато е налице негово поведение, несъвместимо с по-нататъшното му членство в Сдружението. Това решение следва да бъде мотивирано. Решението влиза в сила 30-дни след съобщаването му на засегнатия член, ако не бъде оспорено от него. Изключваният член може да направи писмено възражение пред Общото събрание в 30-дневен срок от узнаването му. В този случай, актът на Общото събрание за изключване, заедно с писмените възражения по него се внасят за разглеждане на следващото Общото събрание, което се произнася с решение.

4. С отпадане поради неучастие в дейността, злоупотреба с имуществото на Сдружението и финансови спекулации, системни и груби нарушения на Устава и / или на вътрешните правила и / или на утвърдените в Сдружението етични и морални правила. Тези обстоятелства се констатират от Управителя с надлежен протокол, който се съобщава на засегнатия член. Той може да оспори констатациите на протокола или да посочи обективни пречки или други основателни доводи за запазване на членството си в 30 –дневен срок от съобщението. В този случай, протоколът заедно с възраженията се внасят на следващото Общото събрание, което се произнася с решение. Ако засегнатият член не оспори протокола в срок, Управителят внася предложение за освобождаване на члена при следващото Общо събрание.

(2) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени и неимуществени вноски.

 

Чл.19. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

(1) Органи на управление на Сдружението са:

1. Общо събрание - върховен орган на Сдружението, представляващ интересите на всичките му членове.

2. Управителен съвет.

3. С решение на Общото събрание на основание чл.30 ал. 3 от ЗЮЛНЦ функциите на Управителния съвет може да се изпълняват еднолично от избран Управител.

(2) По решение на Общото събрание на Сдружението могат да бъдат сформирани комисии и други органи с временно или постоянно предназначение.

(3) По решение на Управителния съвет, могат да бъдат създавани помощни и работни органи, на които да се делегира част от поставените функции отделни въпроси, свързани с дейността и управлението на Сдружението.

 

 

 

 

Чл.20. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

(1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови членове. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Общото събрание заседава:

1. редовно;

2. извънредно.

(3)  Редовно Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива.

(4) Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по искане на една трета от пълноправните членовете на Сдружението. Ако Управителния съвет, в едномесечен срок не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или техен  представител.

(5) Свикването се извършва чрез покана, изпратена от Управителя до всички членове в срок, достатъчен за осигуряване на участието им, но не по – малко от 7 /седем/ дни преди датата за провеждане на Общото събрание. В бързи или неотложни случаи поканата може да бъде съобщена и по друг начин - по телефон, факс или електронна поща, в посочения седемдневен срок.

(6) Поканата за свикване съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложения за решения, дата, час и място за провеждане на Общото събрание, данни по чия инициатива то се свиква и срок, до който могат да постъпват предложения за промяна на дневния ред, които следва да се представят на Управителния съвет.

(7) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са вписани в поканата, освен ако на събранието присъстват всички членове и те са съгласни с това.

(8) Общото събрание е законно и може да заседава, ако на него присъстват поне 1/2 от членовете му. Когато участието се осъществява чрез представител, Общото събрание проверява законността на представените пълномощни. Всеки отсъстващ член може да упълномощи само един представител; не се допуска двама или повече членове да се представляват от един и същ пълномощник. При липса на кворум Управителя насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като заседанието се провежда, независимо от броя на присъстващите членове.

(9) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(10) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(11) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(12)Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(13) При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

(14) Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас.

(15) Асоциираните и почетните членове на Сдружението имат право на съвещателен глас.

(16) Член или негов представител не може да участва в гласуването за :

- предявяване на искове срещу него;

- предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;

- при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия

- без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително, както и за юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(17) Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите, когато по силата на този Устав или решение на Общото събрание е предвидено квалифицирано мнозинство или друг ред за гласуване.

(18) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в регистъра.

(19)  Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(20) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши да бъде тайно.

(21) Решенията, свързани с изменението и допълването на този Устав, приемането на вътрешните регламентиращи актове и решението за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се вземат с мнозинство от 75% от всички пълноправни членове.

            (22) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 /шест/ месеца от датата на вземане на решението.

(23) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

(24) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(25) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Чл.21. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

(1) Общото събрание:

1.изменя и допълва Устава на Сдружението;

2.приема други вътрешни актове;

3.приема основните, ръководните насоки и програми за дейността на Сдружението;

4.приема годишната програма на Сдружението и набелязва основните дейности и мероприятия за изпълнението й;

5.избира за срок от 5 /пет/ години и освобождава членовете на Управителния съвет;

6. одобрява годишния финансов отчет

7. приема бюджета на Сдружението;

8.приема отчета за дейността на Управителния съвет;

9.взема решения за откриване и закриване на клонове;

10.взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

12.изслушва годишните доклади на ръководителите на комисиите и други органи на Сдружението и взема отношение по изложените в тях въпроси;

13.отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на Сдружението;

14. може да осъществява оперативен контрол върху работата на Управителния съвет.

15. приема и изключва членове;

16.разглежда жалби срещу предложенията на Управителния съвет за прекратяване на членство;

17. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

18.решава образуването на фондове за финансиране на дейността на Сдружението, техните източници и начина на ползване в съответствие с ЗЮЛНЦ;

(2) Правата по ал.1, т.1,4,5,6,7,8,9,10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

 

            Чл.22. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

(1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Управителния съвет се избира от най-малко от 75% от пълноправните членове на Общото събрание, свикано по определения в Устава ред, за срок от 5 (пет) години.

(3) Лица, които не са пълноправни членове на Сдружението не могат да бъдат избирани в Управителния съвет.

(4) Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет лица, които с присъда са лишени да заемат ръководна, отчетническа и материално отговорна длъжност или по силата на закон или указ не могат да заемат такива длъжности.

(5) До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.

(6) Управителния съвет на Сдружението може да бъде освобождаван предсрочно от функциите му при констатирани нарушения в неговата дейност.

(7) Управителния съвет прекратява функциите си в следните случаи:

1. с подаване на оставка пред Общото събрание;

2. при трайна фактическа невъзможност на членовете му да изпълняват задълженията си;

3. по решение на Общото събрание.

(8) Управителния съвет упражнява текущ контрол по изпълнение в срок на взетите решения.

(9) При констатиране на неизпълнение или просрочване на изпълнението на взетите решения Управителния съвет взема съответните организационни и административни мерки.

(10) Членовете на Управителния съвет подписват декларация за конфиденциалност със задължение да не се прави достояние на лица извън Сдружението информация, която е придобита в качеството му на член на Управителния съвет и може да навреди на интересите на Сдружението.

(11) По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани помощни структури, които да подпомагат дейността на Сдружението – експертни съвети, конкурсни комисии, административен персонал и други, чиито вид и състав се назначава от него. Правата и задълженията на помощните органи се определят съгласно сключените с тях договори в зависимост от вида и функциите им.

(12) По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани и образувани целеви фондове за финансиране на отделни прояви и програми

 

Чл.23. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Управителния съвет изпълнява следните функции:

1. управлява, организира, координира и ръководи цялостната дейност на Сдружението; контролира спазването на разпоредбите на Устава, другите вътрешни регламентиращи актове на Сдружението, организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. създава при необходимост помощни органи със специфични функции, като в актовете за създаването им посочва целите и срока на функционирането им и им делегира част от правомощията си;

3. подготвя планове за изпълнение на годишната и дългосрочната програми;

4. подготвя отчет за дейността си и го внася за разглеждане от Общото събрание;

5. определя броя и длъжностите на платени административен персонал;

6. подготвя проект за бюджет на Сдружението;

7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

8. направлява и контролира разходването на паричните средства на Сдружението;

9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правомощията на друг орган;

10. взема решения за въвеждане на членски внос или допълнителни имуществени вноски на членовете и определя размерите им;

11. изпълнява други задължения, предвидени в Устава.

12. разглежда внесените при него доклади за установени нарушения в дейността и взема становища и мерки по отстраняването им.

13. внася за гласуване от Общото събрание мотивирани предложения за приемане на нови членове и предложения за изключване на членове.

14. делегира управленски права и представителни функции на щатните служители във връзка с организирането и ръководенето на ежедневната оперативна дейност на Сдружението;

15. подготвя материалите за Общото събрание и изготвя отчет за дейността на Сдружението и проект за бюджет;

16. изготвя и приема вътрешните правила (вътрешните актове) на Сдружението;

17. разглежда и решава жалби на членовете във връзка с Устава и с вътрешните правила на Сдружението;

18. открива и управлява банковите сметки на Сдружението, като делегира правата си по тази точка на лицата представляващи Сдружението;

19. определя счетоводител и касиер на Сдружението;

20. набира и разходва средства за осъществяване на дейността на Сдружението и за осигуряване на неговата финансова издръжка;

21. учредява награди и символи на Сдружението;

22. взема решения за предоставяне на правата за реклама, телевизионно и радиоразпространение на различните видове мероприятия, организирани от или с участие на Сдружението;

23. взема решения за издаването на печатни органи и други издания на Сдружението;

24. осъществява връзки с държавни, обществени, творчески, научни и кооперативни организации, търговски дружества, фондации, други органи и организации и с физически лица;

25. Общото събрание може да предостави и други правомощия на Управителния съвет;

26. взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание;

27. представлява Сдружението пред трети лица и го задължава с подписа си;

28.осъществява оперативното управление на дейността, разпределя задачите, ръководи, координира и контролира изпълнението им от оторизираните лица и наетия персонал;

29. назначава и освобождава от длъжност платения оперативен персонал;

30. сключва сделки по допълнителния предмет на дейност и се разпорежда с имуществото и паричните средства на Сдружението при спазване изискванията на Устава и законодателството;

31. отчита се за дейността си пред Общото събрание

 

Чл.24. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

(1) Управителния съвет може да получава възнаграждение за дейността си, по решение на Общото събрание.

(2) Щатният персонал има право да получава заплата определена от Управителния съвет и одобрена с годишния бюджет.

(3) Привлечените експерти и сътрудници имат право да получават възнаграждения съобразно сключените договори и извършената работа от фонд, включен в годишния бюджет и одобрен от Общото събрание.

 

Чл.25. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

(1) Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

(2) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(4) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

(5) Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване и одобрение на свиканото за целта редовно Общо събрание на Сдружението.

(6) Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(7) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с мнозинство 75% от всички пълноправни членове на Сдружението.

 

Чл.26. ДИВИДЕНТИ

 

(1)   Сдружението не разпределя печалба.

 

Чл.27. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

(1) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професия и занятие, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

(2) На заседанията на органите на управление на Сдружението се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Те се удостоверяват с подписа на Управителя и се оформят в последователно номерирани протоколи за всяка отчетна /финансова/ година. Книгите се откриват, водят и съхраняват от Управителя.

(3) Протоколите се съставят по време на провеждане на заседанията и се подписват след тяхното закриване.

(4) В двуседмичен срок след изтичане на всяка календарна година, протоколите за съответната година се подвързват, прономероват и прошнуроват.

(5) Членовете на Сдружението и заинтересованите трети лица имат право да получат копие или препис - извлечение от протоколите. Копията и препис - извлеченията се издават и връчват срещу подпис след заверяване с графа „вярно с оригинала” и подписване от Управителния съвет.

 

Чл.28. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

(1) Сдружението се прекратява:

1.По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 75% от всички пълноправни членове;

2.При обявяването му в несъстоятелност;

3.С решение на компетентния съд по седалището на Сдружението съгласно основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ.

(2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението по предвидените от Търговския закон действия и ред.

2.Останалото след удовлетворяването на кредиторите на Сдружението имущество, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел със същата или близка до целите на Сдружението дейност.

3. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

Чл.29.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

(1) За всички, неупоменати в този Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и общото българско гражданско законодателство.

(2) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Настоящият Устав е приет единодушно от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ”, състояло се на 04.04.2016 г. в град Варна.

(4) Изменение и допълнение с Решение № 3 на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ” от 12.01.2019 г.

УПРАВИТЕЛ

Стамена Христова работи в системата на предучилищното и училищното образование от 2011 г. като детски учител, учител по английски език и ръководител на театрална школа. В началото на 2016 г. приема длъжността „директор” на детска градина, която съвместява успешно с преподавателската си дейност. В своята педагогическа дейност, Стамена Христова използва ефективно  интерактивни, сугестопедични и игрови методи на обучение, които освен, че повишават мотивацията и емоционално-психическия комфорт, допринасят за цялостното детско развитие и постигат специфични цели в обучението. Създава стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата. Поддържа коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество. Активно стимулира изявите на децата, в резултат на което нейни възпитаници са носители на множество награди в областта на театралните изяви и езиковото обучение.

Стамена Христова има поведение, изразяващо се във високи професионални цели, стандарти за работа и постоянно самоусъвършенстване. За това говорят 32 участия в национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и конкурси в сферата на образованието. Нейната научна дейност е събрана в 25 публикации в печатни и онлайн издания в областта на предучилищното образование. Носител на 37 награди и отличия от национални и международни участия и конкурси. 

В стремежа си да подпомогне ме­то­ди­чес­кото­ обогатя­ва­не на учи­телска­та ко­ле­гия, Стамена Христова създава Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, където споделя до­бър пе­да­го­ги­чес­ки опит и реализира иновации в образованието, в качеството си на ментор и автор на образователни продукти. По нейни авторски материали се обучават деца в повече от 120 образователни институции и езикови школи от цялата страна. От 2018 г. започва работа  по апробиране на образователни материали съвместно Български училища в чужбина. В своята практика Стамена Христова провежда и заснема 18 открити педагогически ситуации в подкрепа на млади и новоназначени учители. 

Нейните професионално-творчески интереси са в областта на педагогиката, ранно чуждоезиково обучение, игровите методики, сугестопедия, арттерапия, изобразително изкуство, театър за деца, интериор на образователното пространство и управление на образованието. Също така е изпълнител на благотворителни инициативи и разработва социално значими проекти и програма за работа с доброволци. 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

1.      Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавна агенция за закрила на детето, в категория „Значима иновация” - София, 20.11.2019 г.

2.      Отличие от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула в категория "Образователен лидер" за многостранна активност и личностно постижение в образованието, София 23. 11. 2018 г.

3.      Грамота от МОН и Регионалното управление на образованието - град Варна за междуинституционално партньорство при реализиране на регионалните политики, град Варна, 12.09.2018 г.

4.      Грамота за активно участие в дейности на Регионален методически съвет към РУО - Варна за 2017-2018 учебна година, гр. Варна, 17.07.2018 г.

5.      Награда почетно звание „Учител на годината” в категория „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници”, София, 2108 г.

6.      Награда II-ро място на Международния конкурс „Коледа в нас” с организатор Интернет телевизия „Аз мога, аз знам”, и съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина и Национален дворец на децата, 2018 - София

7.      Награда I-во място на V Международен творчески конкурс за професионално майсторство за възпитатели и педагози в предучилищните образователни институции „Съвременната детска градина”, Конкурсна работа: „Частна детска градина „Мечтатели” – успешен модел на съвременна образователна институция в системата на предучилищното образование”, Русия,  19 януари, 2018 г.

8.      Награда I-во място в IV Международен фестивал-конкурс на педагогическото майсторство „Дидактически игри”, Номинация „Дидактически игри за предучилищна възраст”, Русия, 19 януари, 2018 г.

9.      Лауреат на Международен конкурс „Методически четения” с разработка „Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение”, Интер-конкурс, Москва 23.11.2017 г.

10.  Грамота за активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование от Българска асоциация на частните училища (БАЧУ) – София, 10.11. 2017 г.

11.  Награда I-во място в класация „Новатори в образованието 2017 г.” в категория „Деца”  – София 08.11. 2017 г.

12.  Грамота за личен принос в утвърждаването на  Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”

13.  Почетна грамота за участие по проект на Фондация „Четири лапи” – „Децата се учат да защитават животните”, 2017 г.

14.  Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите,  BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2017 г.

15.  Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители в XX Юбилеен национален конкурс на СБУ „Учител на годината”, Категория „Предучилищно възпитание и подготовка”, 18.05.2017 г.

16.  Отличие „Европейски езиков знак” за качество в езиковото преподаване, 2016 г.

17.  Общинско отличие на млад учител за мотивиран и добър старт в учителската професия за 2016 г., 01.11.2016 г., Варна

18.  Специална награда на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”

19.  Почетно отличие «Неофит Рилски» за дългогодишна, цялостно високопрофесионална трудова дейност в системата на българското образование, Министерство на образованието и науката, 24.05.2016 г.

20.  Финалист в конкурс за Добри практики в кампанията „Дни на приобщаването”,  Фондация „Америка за България” и Център за приобщаващо образование, 23.06.2016 г.

21.  Диплом - Лауреат на Международен дистанционен конкурс за детски театрални колективи, "Интер - конкурс", Москва, 28.03.2016 г.

22.  Почетно I-во място в кампанията „Учител на годината – България 2016 г.”, раздел „Учител - Родител”,  Фондация „Кузманов”, София, 26.05.2016 г.

23.  Награда на Декана за отлично представяне в Дванадесетата студентска научна сесия – Велико Търново, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 19.05.2016г.

24.  Специална награда на Председателя на българските учители в XIX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината”, Категория „Млади учители”, 11.05.2016 г.

25.  Награда за много добро представяне на Международен детски фестивал „Ден на таланта”, Раздел „Театър”,  Национален Дворец на децата, София,19.04.2016 г.

26.  Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите,  BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2014 г.

27.  Награда „Учител на годината” за всеотдайност и обич към децата, високо качество на учебно възпитателната работа. Изследователска и творческа дейност.,  Частно езиково училище и детска градина “Малкият принц”, гр.Варна, 31.05.2012 г.

28.  Награда ІІ-ро място в „Международен конкурс на педагогическия талант: “На върха на айсберга”,  Центр научной мысли, Россия, 22.03.2013 г.

29.  Награда за Иновативност от Седма студентска научна сесия на тема: "Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания",  ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 01.06.2011 г.

30.  Награда ІІ-ро място в категория „Млад педагог” на Национален конкурс за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности,  Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”, 24.03.2011 г.

31.  Награда на Ректора от Шеста  студентска научна сесия на тема: „Образованието в България – традиции, проблеми, перспективи”, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 18.03.2010 г.

32.  Свидетелство за дарение на Благотворителна изложба – базар за подобряване материалната база на Второ основно училище „Петко Рачев Славейков”, 2010 г.

33.  Поощрителна награда от Трети национален конкурс „Ние българите ”, Раздел есе и разказ,  Арт клуб „Херос”, РМС „Инициатива”, НЧ „Даскал Петър Иванов”, 24.05.2007 г.

34.  Награда на спонсорите, Национален студентски  конкурс „СВЯТ&ЦВЯТ”,  Педагогически колеж „Св.Иван Рилски” – Дупница, Община Дуптица, 22.06.2006  г.

35.  ІІІ Награда на Национален конкурс за млади художници и литератори „Душата на един извор”, Раздел-Графика,  Община Ямбол, 2006 г.

36.  Грамота за активно участие в работата на Научно-изследователската лаборатория,  Съюз на учените Стара Загора, 23.06.2004 г.

37.  Грамота за най-добре представена научна разработка на Научна конференция с международно участие - ”Съюзът между интелекта и въображението в изкуството”, Секция Философия,  Съюз на учените Стара Загора, 04.06.2004 г.

38.  Лауреат на Международни славянски четения, Секция „Художествено творчество” - ”Изкуството на графиката”,  Администрация Управление на образованието, гр.Самара, Русия, 2003 г.

ПУБЛИКАЦИИ И ИНТЕРВЮТА

1.  Христова, С. „Български език в игри" – успешна педагогическа практика в езиковото обучение на деца от предучилищна възраст, Списание „Детска градина”, брой 2, 2019 г.

2. Интервю в „Училища. БГ” за национална кампания „Будителите“: http://uchilishta.bg/kindergardens/products

3.  Интервю в „Училище BG”

http://uchilishte.bg/2018/05/24/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%A5%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%94%D0%90-%D0%A1%D0%98-%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B-%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%92/

4. Христова, С. „Български език в игри – движи се, пей, мисли!” - конкурс „Защото бъдещето започва от днес”. Споделяне на множество приложими инструменти и механизми за обща подкрепа на децата:

https://eduset.net/tools/blgarski-ezik-v-igri-dvizhi-se-pey-misli?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

5. Христова, С. „Частный детский сад „Мечтатели” - успешная модель современного учебного заведения в системе дошкольного образования”, V Международный конкурс профессионального мастерства воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений  «Современны детский сад», електронен ресурс, 2018 г.

6. Христова, С. «Цветная дорожка», Фестиваль-конкурс педагогического мастерства «Дидактические игры», електронен ресурс, 2018 г.

7. Христова, С.  „Български език в игри  – движи се, пей, мисли!”, Сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст” на издателство „Изкуства”, бр. 3, 2017 г. от конкурс за научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера за „Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст“

8. Христова, С. „Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение”, Елекронен ресурс от Десета научно-практически конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 2017 г.

9. Христова, С.  „Проектът Learning English is Fun! – успешна приобщаваща практика в ранното чуждоезиково обучение”, Сборник с доклади от Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи”, Пазарджик 2017 г.

10.  Христова, С.  „ACTING IT OUT! Театър на английски език в предучилищна възраст”, Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 102-117

11. Христова, С. „LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст”, Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 86-101

12.  Христова, С.  „ACTING IT OUT! Театър на английски език в предучилищна възраст”: http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/acting-it-out-teatur-na-angliyski-ezik-v

13.  Христова, С. „LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст”: http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/learning-english-fun-obuchenie-po-angliyski

14. Христова, С. „Обучението по английски е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум”, Сборник доклади от девета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”, стр. 313-316, МОН, 2016 г.

15. Христова, С. „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)”, Сборник от доклади на участниците в конурс на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера, изд. Изкуства, С. 2015., стр. 50-56

16.  Христова, С. „Творчество и креативност на учителя по чужд език в детската градина”, Национална конференция Професионалната компетентност на учителя,  изд. „Знание и сила”, С. 2014 г., стр. 84-89

17. Христова, С. „Игрова методика в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)”, Традицията като вдъхновение - Юбилеен сборник на Зимна школа на департамент "Англицистика" София, 2014г., стр. 89-97

18. Христова, С. „Мотивационни аспекти на игровия метод в обучението по чужд език на деца от предучилищна възраст”, в сборник с материали от Национална конференция „Мотивацията в работата на учителя”, изд. „Знание и сила”, С. 2014г., стр.190-197

19. Христова, С. В. „Игра как развивающая педагогическая технология в обучении иностранному языку детей дошкольного возраста (3-7 лет)”, Инновации в технологиях и образовании, Сборник статей, Часть 4, 2013г., стр.242-246

http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2013/index.htm

20.  Hristova, S.V. „Games and Game like Activities in Foreign Language Teaching to Preschool Children Aged 5 to 7”, The International Conference The Strategies of Modern Science Development, II International scientific-practical conference, Science Book Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013, p.83-90

21. Христова, С. „Игровая методика обучении инностранному языку в детским саду”, Сборник научных трудов - Современный учитель: личность и профессиональная деятельность, Издателство Спутник +, Москва, 2013г. стр. 537-541

22. Христова, С. „Театральный проект на английском языке – иновационный метод в обучении инстранным языкам на детей дошкольного возраста”, Сборник научных статей - Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи, Научно-издательский Центр Априори, Краснодар, 2012г., стр. 400-405

23.  Христова, С. „Театралният проект на английски език – иновативен метод в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, Издателство: РБ „Стилиян Чилингиров” - Шумен, 2012г., стр. 59-63

24.  Христова, С. „Театърът на английски език  в предучилищна възраст”, Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,  Велико Търново, 2011 г.

http://www.uni-vt.bg/pages/6189/uplft/d1.pdf

25. Христова, С. „Рисуването с пръсти като алтернативна форма на експресия за децата от предучилищна възраст”, Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,  Велико Търново, 2010 г.

26 . Христова, С. „Съюзът между интелекта и въображението в изкуството”, В:// Материали от Научна конференция с международно участие “Стара Загора ‘2004”, том VI, 2004 г. 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

1.  Първа конференция за представяне на подхода Реджо Емилия, Варна, 28.09.2019 г.

2. Първа регионална конференция "Детският и началният учител - двигател на мотивацията", тематично направление: „Четивна грамотност на децата и учениците”, Варна, 26.06.2018 г.

3. Десето състезание за урок по английски език на  BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 22.06.2018 г.

4. Юбилеен национален форум "70 години Световна организация ОМЕП: за мирно и достойно бъдеще на децата", София, 28.05.2018 г.

5. Международна конференция „Европейските образователни проекти и социалното включване”, Шумен, 16.03.2018 г.

6. Първи източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици 26-та годишна международна конференция на Българска асоциация на преподавателите по английски език, 22-25 юни, Варна 2017 г.

7. Десета научно-практически конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 12-14 юни, 2017 г.

8. Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи”, Пазарджик 2017 г.

9. Национален педагогически форум „Иновативното училище”, Тема: Педагогически модел „Мечтатели” - успешен баланс между традиции и иновации, Велинград, 10-13 април, 2017 г.

10. Годишна награда на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера; Тема: „Обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 2 до 7 години)”, 18.11.2016 г.

11. Трети национален семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”

12. Международна научна конференция по Сугестопедия „Безкрайните човешки възможности. Надежда за нова култура на общуване.”, Тема: От игрите на килима до голямата сцена, 20-24. 07.2016 г.

13. Дарителски кръг "За Варна", Набиране на средства за кауза - печат и разпространение на безплатни образователни продукти за учители Learning English is Fun!, 07.07.2016 г.

14. Балканска конференция на МСП, Обединени бизнес клубове, 23.06.2016г.

15.  Кампания “Дни на приобщаването”, София, 23.06.2016 г.

16.  III Национална педагогическа конференция Тема: “Добри педагогически практики”, 04-08.06.2016 г.

17.  Дванадесета студентска научна сесия, Тема: Обучението по английски език е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум), 19.05.2016г.

18. Седма пролетна национална конференция „Играта в работата на учителя” Тема: „Обучението по английски е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум)”, 16.04.2016 г.

19.  Девета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца” , Тема: Обучението по английски език е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум), 11-13.05.2016 г.

20. Годишна награда на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера; Тема: „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)”, 02.09.2015 г.

21. Пета юбилейна пролетна национална конференция „Професионалната компетентност на учителя”, Тема: „Творчество и креативност на учителя по чужд език в детската градина”, 22.03.2014 г.

22. Девета студентска научна сесия „Моят университет, моята специалност – бъдеще и кариера”, 28.05.2013 г.

23.  Десета юбилейна зимна школа “Tradition Inspiring a Quest for Excellence”, Тема: A Playful Methodology in the Foreign Language Education of Preschool Children (3-7 years), 02-03.02.2014г.

24. Международна научно-практическа конференция „The International Conference on the Transformation of Education”, 04-05.06. 2013 г.

25.  Международен проект по програма Коменски “What bring us together?“, 25.04.2013 г.

26.  Международна научна конференция „Современный учитель: личность и професиональная деятельност”, 22.03.2013 г.

27.  Национална конференция „Мотивацията в работата на учителя” , Тема: „Мотивационни аспекти на игровия метод на обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст”, 22-24.03.2013 г.

28.  Международна научно-практическа конференция „Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи, 20.03.2012 г.

29.  Седма студентска научна сесия, Тема: "Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания", 2011 г. Велико Търново

30.  Шеста  студентска научна сесия на тема: „Образованието в България – традиции, проблеми, перспективи”, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 18.03.2010 г.

31.  Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, 18.05.2010 г.

СМЕТКА НА СДРУЖЕНИЕТО

СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАЙ И ВДЪХНОВЯВАЙ”

гр. Варна,  ул. „Акад. Атанас Бешков” №35, вх. А, ет.4, ап.16

тел.: 0898466638

БУЛСТАТ: 177024659

МОЛ: Стамена Валентинова Христова

Име на банкатаРайфайзенбанк (България) ЕАД
Адрес и клонВарна 9000, ул. Цар Симеон I”  №32
BIC кодRZBBBGSF
IBAN сметкаBG54RZBB91551007142631BGN

 

 

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова